1229 AWS SA Immersion Day (Workshop) 线上技术培训会

活动时间:2020-12-29 13:30 至 2020-12-29 16:30

活动地点:在线会议系统(会议链接将在活动前一天以短信或邮件形式发送)

活动详情

在线会议版JIC sa immersion day sa hours会议系统无导师有二维码海报模板选择.jpg

×

手机号验证

获取验证码
登录